Školski odbor

Sastav školskog odbora 

Predstavnik Ministarstva, predsjednik   Rasim Šehić

Predstavnik Općine, član        Amir Mustafić

Predstavnik Škole, član        Seada Kuloglija 

Predstavnik roditelja, član   Farmir Papić


(1) Organ upravljanja u osnovnoj školi je školski odbor.


(2) Školski odbor osigurava djelotvorno i efikasno korištenje svih resursa škole.


(3) Nadležnosti školskog odbora u donošenju akata škole su:

a) donošenje pravila škole;

b) donošenje godišnjeg programa rada škole za tekuću školsku godinu i izvještaja realizaciji godišnjeg programa rada za prethodnu školsku godinu;

c) donošenje finansijskog plana i usvajanje godišnjeg obračuna;

d) donošenje općeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, i drugih općih akata u skladu sa relevantnim propisima;

e) donošenje svog programa rada i izvještaja o svom radu koji podnosi osnivaču putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo).


(4) Školski odbor je nadležan za rješavanje u prvom stepenu o:

a) imenovanju i razrješenju direktora kao i zaključivanju ugovora o radu i prestanku rada direktora osnovne škole;

b) donošenju odluke o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika, stručnih saradnika i drugih zaposlenika;

c) donošenju odluke o imenovanju pomoćnika direktora škole, odnosno voditelja dijela nastavnog procesa na prijedlog direktora škole,

d) imenovanju komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika škole i drugih komisija za poslove iz svoje nadležnosti;

e) korištenju sredstava preko iznosa određenog relevantnim propisima;

f) donošenju odluke o prestanku prava nastavnika i stručnih saradnika na daljnji odgojno-obrazovni rad, u skladu s članom 82. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (u daljem tekstu: Zakon);

g) žalbama i prigovorima zaposlenika na rješenje o ocjeni rada i drugim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa:

h) žalbi učenika, odnosno roditelja ili staratelja učenika na odluku o izricanju odgojno-disciplinske mjere iz člana 65. Zakona;

i) prigovoru roditelja učenika na rad nastavnika i stručnih saradnika;

j) žalbama i prigovorima koji se odnose na rad direktora osnovne škole.


(5) Školski odbor je nadležan za odlučivanje u drugom stepenu po žalbama i prigovorima na odluke direktora škole na koje je dopuštena žalba ili prigovor, posebno po žalbama i prigovorima koji se odnose na rad nastavnika, stručnih i drugih saradnika, kao i žalbama koje se odnose na raspisani javni konkurs. Školski odbor, osim nadležnosti propisanih st. (3), (4) i (5) ovog člana, obavlja i slijedeće:

a) usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad direktora;

b) razmatra prijedloge odluka, preporuke i prijedloge koje se upute školskom odboru i preduzima odgovarajuće mjere;

c) razmatra ostvarivanje nastavnog plana i programa;

d) prati uspjeh učenika i poduzima mjere za unapređivanje uvjeta rada u školi i poboljšanja odgojno-obrazovnog rada;

e) razmatra i usvaja Izvještaj o uspjehu i postignutim rezultatima obrazovno-odgojnog rada na kraju prvog polugodišta i na kraju školske godine;

f) rješava sva pitanja odnosa s osnivačem;

g) vrši i druge poslove u skladu sa relevantnim propisima i pravilima osnovne škole.

____________________

Izvor: Pravilnik o izboru i imenovanju školskih i nadzornih odbora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo