Uposlenici

UPRAVA ŠKOLE I STRUČNI SARADNICI:

1. Hamdija Kučević, direktor

2. Safeta Moćević, sekretar

3. Sadeta Kjosevska, pedagog-psiholog

4. Samra Jusubašić, bibliotekar

5. Mirza Korman,referent za plan i analizu

6. Mirza Išerić, socijalni radnik

7. Bajrić Jasmina, asistent u nastavi

8. Muhamedagić Medina, psiholog

9. Kljajić Mirzeta, asistent u odjeljenu/grupi

NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE:

1. Ovčina Amela

2. Bajraktarević Merisa

3. Hrvat Ajla

4. Kožljak Irfana

5. Hasanbegović Sadžida

6. Sirćo Lejla

7. Smajić Muamera

8. Mešić Semir

9. Kuloglija Seada

10. Mrkulić Sabina

11. Hasanić Almina

12. Pijadžer Adisa

NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE:

1. Bešović Lejla, B/H/S jezik i književnost

2. Sabaheta Džanko, B/H/S jezik i književnost

3. Kutlovac Sehka, B/H/S jezik i književnost

4. Osmanović Nermina, Engleski jezik

5. Blekić Sabina, Engleski jezik

6. Nurikić Elvedina, Engleski jezik

7. Kovačević Dženana, Njemački jezik

8. Alikadić Edina, Turski jezik

9. Ražanica Zehra, Matematika

10. Hadžimulić Fikreta, Matematika

11. Jamaković Amela, Matematika i Informatika

12. Kljajić Edin, Informatika

13. Bilić Azra, Informatika, Osnovi tehnike i Tehnička kultura

14. Avdić Ismet, Fizika


15. Smajić Erna, Fizika

16. Detlić Kasim, Hemija, Kultura življenja, Građansko obrazovanje i Društvo/Kultura/Religija

17. Taindžić Elmina, Biologija i Priroda

18. Balaš Amina, Biologija

19. Pirić Elmedin, Geografija i Društvo

20. Kerić Edhem, Historija

21. Alić sanela, Historija

22. Gluhić Fuad, Tehnička kultura

23. Crneta Sanela, Osnove tehnike

24. Merdan Salem, Likovna kultura

25. Brkić Elvedin, Muzička kultura

26. Fejzić Selmir, Tjelesni i zdravstveni odgoj

27. Kadrić Amela, Tjelesni i zdravstveni odgoj

28. Šehić Zehra, Islamska vjeronauka

TEHNIČKA SLUŽBA:

1. Kahriman Ejub, domar

2. Mujanović Muhamed, ložač

3. Sućeska Mehmedalija, noćni čuvar

4. Beriša Suvada, spremačica

5. Lilić Semka, spremačica

6. Rujanac Indira, spremačica

7. Kerla Merisa, spremačica

8 . Ahmetspahić Esma, spremačica