Uposlenici

UPRAVA ŠKOLE I STRUČNI SARADNICI:

1. Refik Kurtović, direktor

2. Safeta Moćević, sekretar

3. Sadeta Kjosevska, pedagog-psiholog

4. Samra Jusubašić, bibliotekar

5. Mirza Korman, referent za plan i analizu

6. Mirza Išerić, socijalni radnik

7. Bajrić Jasmina, asistent u odjeljenju/grupi

8. Kljajić Mirzeta, asistent u odjeljenu/grupi

9. Halilagić Seida, asistent u odjeljenju/grupi

MOBILNI STRUČNI TIM

1. Numanović Amina, defektolog

2. Holjan Adela, psiholog

3. Đidelija Armin, logoped


PROFESORI RAZREDNE NASTAVE:


1. Ovčina Amela

2. Bajraktarević Merisa

3. Hrvat Ajla

4. Kožljak Irfana

5. Hasanbegović Sadžida

6. Sirćo Lejla

7. Smajić Muamera

8. Mešić Semir

9. Kuloglija Seada

10. Mrkulić Sabina

11. Hasanić Almina

12. Pijadžer Adisa

13. Kučević Hamdija


NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE:

1. Bešović Lejla, nastavnik Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti i Srpskog jezika i književnosti

2. Sabaheta Džanko, nastavnik Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti i Srpskog jezika i književnosti

3. Kutlovac Sehka, nastavnik Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti i Srpskog jezika i književnosti

4. Osmanović Nermina, Engleski jezik

5. Blekić Sabina, Engleski jezik

6. Bećirović Ruvejd, Engleski jezik

7. Kovačević Dženana, Njemački jezik

8. Šeta Amila, Njemački jezik

9. Alikadić Edina, Turski jezik

10. Ražanica Zehra, Matematika

11. Hadžimulić Fikreta, Matematika

12. Jamaković Amela, Matematika i Informatika

13. Bilić Azra, Informatika

14. Avdić Ismet, Fizika

15. Smajić Erna, Fizika

16. Detlić Kasim, Hemija, Kultura življenja, Građansko obrazovanje, Društvo/Kultura/Religija i Zdravi životni stilovi

17. Taindžić Elmina, Biologija


18. Kulovac Amira, Biologija i Priroda

19. Pirić Elmedin, Geografija i Društvo

20. Kerić Edhem, Historija

21. Alić Sanela, Historija

22. Ajanović Osman, Tehnička kultura

23. Kavazbašić Lejla, Informatika, tehnička kultura i osnove tehnike

24. Crneta Sanela, Osnove tehnike

25. Merdan Salem, Likovna kultura

26. Brkić Elvedin, Muzička kultura

27. Fejzić Selmir, Tjelesni i zdravstveni odgoj

28. Kadrić Amela, Tjelesni i zdravstveni odgoj

29. Šehić Zehra, Islamska vjeronauka

30. Karaga-Muslija Senita, Islamska vjeronauka


TEHNIČKA SLUŽBA:

1. Kahriman Ejub, domar

2. Mujanović Muhamed, ložač

3. Sućeska Mehmedalija, noćni čuvar

4. Korman Hajrudin, noćni čuvar

5. Kerla Merisa, servirka

6. Beriša Suvada, spremačica

7. Lilić Semka, spremačica

8. Rujanac Indira, spremačica

9. Ahmetspahić Esma, spremačica

10. Durić Zijada, spremačica

11. Višća Taiba, spremačica